"Isn’t she lovely? 
Isn’t she beautiful?”

"Isn’t she lovely?

Isn’t she beautiful?”